[1]
Ostapov, S., Diakonenko, B., Fylypiuk, M., Hazdiuk, K., Shumyliak, L. and Tarnovetska, O. 2023. Symmetrical Cryptosystems based on Cellular Automata. International Journal of Computing. 22, 1 (Mar. 2023), 15-20. DOI:https://doi.org/10.47839/ijc.22.1.2874.