(1)
Lisickiy, K.; Dolgov, V.; Lisickaya, I.; Kuznetsova, K. BLOCK SYMMETRIC CIPHER WITH RANDOM S-BOXES. IJC 2019, 18, 89-100.