(1)
Ostapov, S.; Diakonenko, B.; Fylypiuk, M.; Hazdiuk, K.; Shumyliak, L.; Tarnovetska, O. Symmetrical Cryptosystems Based on Cellular Automata. IJC 2023, 22, 15-20.