Lisickiy, K., Dolgov, V., Lisickaya, I., & Kuznetsova, K. (2019). BLOCK SYMMETRIC CIPHER WITH RANDOM S-BOXES. International Journal of Computing, 18(1), 89-100. https://doi.org/10.47839/ijc.18.1.1278