Ostapov, S., Diakonenko, B., Fylypiuk, M., Hazdiuk, K., Shumyliak, L., & Tarnovetska, O. (2023). Symmetrical Cryptosystems based on Cellular Automata. International Journal of Computing, 22(1), 15-20. https://doi.org/10.47839/ijc.22.1.2874