Manzhos, Yuriy S., and Yevheniia V. Sokolova. 2022. “A Method of IoT Information Compression”. International Journal of Computing 21 (1):100-110. https://doi.org/10.47839/ijc.21.1.2523.