Shakhovska, Nataliya, Roman Kaminskyy, Eugen Zasoba, and Mykola Tsiutsiura. 2018. “ASSOCIATION RULES MINING IN BIG DATA”. International Journal of Computing 17 (1):25-32. https://doi.org/10.47839/ijc.17.1.946.