Lisickiy, K., Dolgov, V., Lisickaya, I. and Kuznetsova, K. (2019) “BLOCK SYMMETRIC CIPHER WITH RANDOM S-BOXES”, International Journal of Computing, 18(1), pp. 89-100. doi: 10.47839/ijc.18.1.1278.