Ostapov, S., Diakonenko, B., Fylypiuk, M., Hazdiuk, K., Shumyliak, L. and Tarnovetska, O. (2023) “Symmetrical Cryptosystems based on Cellular Automata”, International Journal of Computing, 22(1), pp. 15-20. doi: 10.47839/ijc.22.1.2874.