[1]
K. Lisickiy, V. Dolgov, I. Lisickaya, and K. Kuznetsova, “BLOCK SYMMETRIC CIPHER WITH RANDOM S-BOXES”, IJC, vol. 18, no. 1, pp. 89-100, Mar. 2019.