[1]
S. Ostapov, B. Diakonenko, M. Fylypiuk, K. Hazdiuk, L. Shumyliak, and O. Tarnovetska, “Symmetrical Cryptosystems based on Cellular Automata”, IJC, vol. 22, no. 1, pp. 15-20, Mar. 2023.