Lisickiy, K., V. Dolgov, I. Lisickaya, and K. Kuznetsova. “BLOCK SYMMETRIC CIPHER WITH RANDOM S-BOXES”. International Journal of Computing, vol. 18, no. 1, Mar. 2019, pp. 89-100, doi:10.47839/ijc.18.1.1278.