Ostapov, S., B. Diakonenko, M. Fylypiuk, K. Hazdiuk, L. Shumyliak, and O. Tarnovetska. “Symmetrical Cryptosystems Based on Cellular Automata”. International Journal of Computing, vol. 22, no. 1, Mar. 2023, pp. 15-20, doi:10.47839/ijc.22.1.2874.