Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

ОБРОБКА СИГНАЛІВ ТА МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ЇХ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЯК ДИСКРЕТНИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

О.В. Муль, А.І. Сегін

Abstract


Моделювання процесів в динамічних системах різної фізичної природи є важливою проблемою, яка може бути успішно вирішеною за допомогою їх представлення як дискретних джерел інформації та злиття сигналів різних сенсорів в систему візуального контролю характеристик об’єкта. Зроблено спробу об’єднати математичний апарат для опису динамічних об’єктів на основі системи диференційних рівнянь з їх описом за допомогою статистичних, кореляційних, ентропійних, логічно­статистичних моделей, що дозволить провести паралелізацію обчислювальних процедур та підвищити точність моделей.

Keywords


обробка сигналів; джерела дискретної інформації

Full Text:

PDF

References


Муль О.В. Дослідження вплив у керо­ваних параметрів машинного агрегату на характер автоколив альних процесів у його виконавчих механізмах // Вісник ТДТУ імені І. Пулюя. – 1998. – Т.3, № 3. – C. 163–170.

Николайчук Я. М., Сегін А. І. Моделі джерел інформації та методи їх представ­лення / / Методи та прилади контролю якості. ІФДТУНГ, 1998, №2. С. – 80­84.

Низові обчислюв альні мережі. Навч. посібник. / Я. М. Николайчук. – К. : УМК ВО, 1990. – 55 с

Белима А. С., Боличевцев О.Д., Гре­бень Й.І. Теоретичні основи централізо­ваного контролю технологічними проце­сами. – К.: Вища шк., 1973. – 242 с.

Сегін А. І. Подання інформаційних моделей та методика їх побудови // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. Івано­Франківськ: ІФДТУНГ, Серія: технічна кібернетика та електрифікація об’єктів паливно­енергетичного комплексу. – 1997. – T.6, №34. – С. 23­34.

Лапа В. Г. Математические основы кибернетики. – К.: И­во “Выща школа”, 1974. – 452с.

Николайчук Я. Н. и др. Идентификация информационных состояний объектов исследования и управления на основе системы логико­статистических информа­ционных моделей. К. Препринт 88­45 ИК АН УССР, 1988. – 16 с.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
hgs yükleme