Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

КОМПОНЕНТНІ МАГНІТНІ Й ЕЛЕКТРИЧНІ ДАВАЧІ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ СТОХАСТИЧНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ

Віталій Нічога, Людмила Дікмарова, Петро Дуб, Здзіслав Качмарек

Abstract


Розглянуто систему давачів апаратури, що застосовується для визначення параметрів стохастичних електромагнітних полів. Система призначена для підводного електромагнітного зондування на морському шельфі. Описані нові високочутливі індукційні давачі, розроблені для цих цілей. Запропонована нова методика визначення орієнтації давачів на морському дні.

Keywords


електромагнітне поле; індукційний давач; система давачів; орієнтація; морське зондування

Full Text:

PDF

References


Сапужак Я.С., Білінський А.І., Дещиця С.А., Лукенюк А.А., Нічога В.О. Апаратурно­ методичний комплекс для електромагнітних досліджень нафтогазових покладів // Тези доповідей і пов ідомлень науково­практичної конференції “Стан, проблеми і перспективи розвитку нафтогазового комплексу захід­ного регіону україни” (Львів, 28­-30 березня 1995 р.) ­ Львів ­ 1995. ­ С. 137-­138.

Сапужак Я.С., Дещица С.А., Романюк О.И., Лукенюк А.А.. Ничога В.А. , Дуб П.Б. Аппаратурно­методический комплекс для электромагнитных исследований шельфовых зон // Международная геофизическая конференция “Электромагнитные исследо­вания с контролируемыми источниками” (Петродворец, 27­31 мая 1996) ­ Санкт­ Петербург, ­ 1996, ­ С. 75-­76.

Нічога В.О. , Дуб П.Б. Датчики для систем електромагнітних досліджень шельфових зон та їхня орієнтація під водою // Тези доповідей Третьої української конфе­ренції з автоматичного керування (“Авто­матика­96”) (Севастополь, 9-­14 вересня 1996), ­ Севастополь, ­ 1996, ­ Частина ІІІ ­ С.38.

Ничога В.А. Измерение весьма слабых низкочастотных магнитных полей в гео­физических и космических исследованиях // Отбор и передача информации. ­ Вып.9. ­ 1993. ­ С. 70­77.

Ничога В.А. Дуб П.Б. Захаркин А.К. Локальные активные низкопороговые индук­ционные датчики /ЛАНИД/ и их исполь­зование в электроразведочных работах по методу ЗСБ и ЗСМП / / Геофизическая аппаратура. – 1999. – Вып. 102. – С. 28­34.

Крупногабаритные геофизические петлевые индукционные преобразователи и возможности их замены локальными актив­ными датчиками / Гнатюк А.С., Дуб П.Б., Ничога В.А., Ясиновый А.С. // Геофизическая аппаратура. – 1994. – Вып.98. – С.31­-38.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
hgs yükleme